beroepsverenigingen en meer 
 

De Fûgel is aangesloten bij de Fagt, Federatie voor Additief Geneeskundig therapeuten.                Lidmaatschapsnummer 80523D7

De Fûgel is aangesloten bij de RBCZ Register beroepsbeoefenaar complementaire zorg. Lidmaatschapsnummer 309353R


De Fûgel is aangesloten bij de nederlandse beroepsvereniging Christel Heidemann Meridiaantherapie. 

"Als CAM-therapeut doe ik mijn uiterste best om cliënten met de grootst mogelijke integriteit therapeutisch te behandelen. Vrijwel altijd tot grote tevredenheid van cliënten. Toch kan het voorkomen dat je vindt of vermoedt dat ik als therapeut, om welke reden dan ook, niet juist gehandeld heb.
Als FAGT geregistreerde CAM-therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil welke door het ministerie van VWS is erkend. Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register, waar het tuchtrecht georganiseerd is.

In geval van een klacht, kunt u de hieronder beschreven stappen ondernemen:
1.Neem contact op met mij, , en leg het probleem voor. We kunnen dan samen kijken voor een oplossing.
2.Indien een dergelijk gesprek niet het gewenste resultaat heeft, kun je contact opnemen met Quasir. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal je begeleiden in dit proces.
3.Indien ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleidt tot het door jou gewenste resultaat, dan is er de mogelijkheid van een geschillencommissie. Een klachtenfunctionaris kan je daarbij helpen." 

Je privacy is belangrijk.

Ik wil je graag informeren over  privacy.  

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jou behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. 

Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. 

Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens, er voor zorg draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens. Als  behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jou expliciete toestemming.  Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. 

Privacy op de Zorgnota. Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij de zorgverzekeraar. 

Dit zijn: Je naam, adres en woonplaats, je geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'Reflexzonetherapie', en de kosten van het consult.